Försäkring vi aktivitet med ABF

ABFs organisationsförsäkring i Folksam omfattar organisationens verksamhet men även olycksfallsförsäkring för de som deltar i ABFs verksamheter. 

OBS! Deltagare som har frågor gällande försäkring eller varit med om en olycka rekommenderas att ta kontakt sin avdelning för att få mer information. 

För deltagare i ABFs verksamhet ges en ersättning för direkta följder av olycksfallsskador som inträffar under försäkringstiden. En olycksfallsskada definieras som en kroppsskada orsakad av en oförutsedd och plötslig yttre händelse. Vissa typer av kroppsskador, som solsting, värmeslag, förfrysning, vridvåld mot knäet, vissa frakturer och avslitna hälsenor, jämställs med olycksfallsskador även om de inte är en direkt följd av en sådan händelse. Skador på proteser eller liknande anordningar omfattas också om de användes korrekt vid skadetillfället. Ersättning begränsas dock om skadan förvärras av ett redan befintligt kroppsfel. 

Vissa skador, som de som orsakas av smitta, förgiftning från mat eller dryck, medicinska ingrepp, behandlingar, eller överansträngning, anses inte som olycksfallsskador. Om en person avlider efter att ha rätt till ersättning men före slutreglering, betalas ersättningen till dödsboet. 

Försäkringen täcker kostnader för: 

  • Olycksfallsersättning: Schablonersättning på 1 000 SEK för vård under de första tolv månaderna efter en skada. 
  • Akutersättning: Vid minst åtta dagars akut sjuktid ges 1 000 SEK, och ytterligare ersättning för längre akut sjuktid. 
  • Merkostnader: Ersättning ges för nödvändiga extra kostnader som uppstår under akut sjuktid, upp till ett prisbasbelopp per försäkringsfall. 
  • Sjukhusvistelse och korttidsboende: Schablonersättning för varje vistelsedag. 
  • Tandskadekostnader: Ersättning för nödvändig tandvård som direkt följd av en olycksfallsskada. 
  • Kroppsskadeersättning: Engångsbelopp för vissa specifika skador, som kan totalt ge högst 20 000 SEK för flera skador från ett olycksfall. 

Det finns begränsningar för ersättning för kostnader om personen inte har rätt till ersättning från Försäkringskassan eller om kostnader täcks av andra försäkringar eller lagar . 
 

För fullständiga villkor se Folksams webbplats: https://www.folksam.se/forbund/abf eller ring 0771-950 950″